Czego szukasz?

Bawial­nia w stylu Mon­tes­sori – wspaniałe miejsce dla dzieci w Warszawie

montessori warszawaJakoś latem ubie­głego roku tra­fi­łam na infor­ma­cję, że w War­sza­wie została otwarta edu­ka­cyjna sala zabaw dla dzieci w stylu Mon­tes­sori. Nie­stety zanim udało nam się z dzie­cia­kami do niej dotrzeć – została zamknięta. Żało­wa­łam bar­dzo, bo takich miejsc w sto­licy cią­gle jest zbyt mało. Dla­tego gdy mie­siąc temu otwo­rzyło się nowe miej­sce tego typu, nie zwle­ka­łam ani chwili. Wczo­raj odwie­dzi­li­śmy Bawial­nię i śpie­szę opo­wie­dzieć Wam o tym miej­scu „na gorąco”.


Czego może­cie spo­dzie­wać się w Bawialni?

To nie­duża prze­strzeń, śred­niej wiel­ko­ści pokoik, jakby przy­kle­jony do muzycz­nej kawiarni Nutka Cafe. Zamy­kane drzwi i zupeł­nie inny wystrój wnę­trza otwie­rają długą listę zalet tego miej­sca. Za drzwiami zostaje chaos i kicz, a po prze­kro­cze­niu progu nastaje spo­kój. I szansa na sku­pie­nie. Jed­no­ra­zowo w sali może prze­by­wać do 10 dzieci, jed­nak myślę, że to byłoby za dużo. Podobno jed­nak takie obło­że­nie wła­ści­wie się nie zda­rza.


Znaj­dzie­cie tam sporo pomocy i zaba­wek stwo­rzo­nych w duchu mon­tes­so­riań­skim. Przy czym są to bar­dziej inspi­ra­cje, zabawki two­rzone na wzór tych ory­gi­nal­nych. Nie zmie­nia to faktu, że dziecko w wieku od kilku mie­sięcy do kilku lat, spę­dzi tam wspa­niale czas. Wej­ście do Bawialni naj­le­piej wyku­pić on-line, uzy­ska­cie wtedy 30% zniżki. Godzina zabawy kosz­tuje 20 (w tygo­dniu) lub 30 zł (w week­end). Nie jest to mało, ale ZDECYDOWANIE warto. Po pierw­sze oboje spę­dzi­cie tam war­to­ściowy czas, będzie­cie mieć szansę zain­spi­ro­wać się do wspól­nych dzia­łań w domu, a także spraw­dzić, które zabawy i zabawki spra­wiają Wam naj­więk­szą radość.
Są nawle­kanki, kulo­dromy i ukła­danki. Można malo­wać, lepić, wyci­nać. Leon zachwy­cił się pod­świe­tla­nym sto­li­kiem, na któ­rym można ukła­dać kształty, bawić się magne­sami, zmie­niać kolory pod­świe­tle­nie… Moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czone. Dla Mili bar­dzo cie­kawa oka­zała się natu­ralna (i dobrze wyko­nana) tablica sen­so­ryczna. Spę­dziła przy niej sporo czasu, aż poża­ło­wa­łam, że nie zain­we­sto­wa­łam w zakup cze­goś podob­nego za jej nie­mow­lę­cych cza­sów.
Jest sto­li­czek z pia­skiem kine­tycz­nym, są kule, w któ­rych wszystko odbija się ina­czej. Można ryso­wać, malo­wać pal­cami i wiele, wiele wię­cej. Star­sze dzieci rów­nież znajdą coś dla sie­bie – zestaw do prze­pro­wa­dza­nia eks­pe­ry­men­tów czy mikro­skop wraz z pre­pa­ra­tami.

Bawialnia w stylu Montessori – zalety


Spę­dzi­li­śmy tam 2 godziny, a z całą pew­no­ścią nie odkry­li­śmy nawet połowy przy­go­to­wa­nych pomocy. Do wyj­ścia ekipę udało mi się namó­wić tylko po zło­żo­nej obiet­nicy, że nie­ba­wem wró­cimy. A pad­nięty po zaba­wie Leo w samo­cho­dzie stwier­dził: „mamo, to była naj­lep­sza sala zabaw, w jakiej byłem w życiu”.
Miej­sce poło­żone jest w spo­koj­nej oko­licy i tro­chę na ubo­czu. Wyni­kają z tego dwie korzy­ści – łatwość zapar­ko­wa­nia, a co waż­niej­sze – zapeł­nie­nie pew­nej dziury w Dzie­cię­cej Mapie War­szawy. W oko­licy buduje się coraz wię­cej blo­ków, więc zapo­trze­bo­wa­nie miesz­kań­ców rośnie: ) Jed­nak Bawial­nia jest na tyle wyjąt­kowa, że zde­cy­do­wa­nie warto do niej przy­je­chać nawet z innej dziel­nicy.

Plusy: miej­sce jest nowe, prak­tycz­nie jesz­cze pach­nące nowo­ścią, w związku z tym wszyst­kie pomoce i zabawki są w ide­al­nym sta­nie. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, choć wymaga to na pewno uważ­no­ści wła­ści­cieli i inwe­sto­wa­nia – trzy­mam kciuki, aby udało się utrzy­mać obecny poziom. Dla nas plu­sem była prze­sym­pa­tyczna dziew­czyna, która z jed­nej strony była pomocna i tłu­ma­czyła np. zawi­ło­ści eks­pe­ry­men­tów, z dru­giej zaś – nie narzu­cała się ze swoją pomocą i pozwa­lała dzie­ciom eks­plo­ro­wać prze­strzeń we wła­snym tem­pie i kolej­no­ści.
Miej­sce jest dobrze przy­go­to­wane – cze­kają mokre chu­s­teczki higie­niczne, papier, a nawet umy­walka. Warto zabrać ze sobą kap­cie i ewen­tu­al­nie ubra­nie na zmianę – ja nie wzię­łam i ura­to­wało mnie tylko to, że byli­śmy tam dość długo, aby wszyst­kie farby na ubra­niach dzie­cia­ków wyschły: P

Adres: Obo­zowa 82 A, War­szawa.
Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie TUTAJ.

Tych, którzy jeszcze nie dołączyli, serdecznie zapraszam do grupy Dziecięca Mapa Warszawy, która powstała, abyśmy mogli dzielić się informacjami i opiniami o atrakcjach dla dzieci w Warszawie i okolicach ?

Polecane posty

Najlepsze seriale Netflix

Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej?

Ojciec moich dzieci nie pomaga mi w domu!

Najciekawsze gry dla 2 latków – TOP 10

Park rozrywki Playmobil – Dziecięca Mapa Świata

Mogą Cię zainteresować

Subscribe
Powiadom o
guest
5 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
hania
hania
4 lat temu

Takiej bawialni moje dziecko jeszcze nie widziało! Cudowne miejsce. Na pewno odwiedzimy!

Ela
Ela
4 lat temu

Szkoda że te zabawki stoją na tak wysokich półkach, zupełnie nie w zasięgu maluch rączek. I zupełnie nie w stylu Montessori

Renata
Renata
2 lat temu

czy 7latka tez bedzie miala frajde w bawialni czy raczej jest to miejsce dla mlodszych dzieci?

Damian
Damian
Reply to  Renata
1 rok temu

Jak najbardziej również 7-8 latki znajdą coś dla siebie.

marta
marta
9 miesięcy temu

tymczasowo zamknięte