Czego szukasz?

Jak nauczyć dziecko czytać? Poradnik rodzica

Jak nauczyć dziecko czytać Poradnik rodzica

Jeśli zastanawiasz się jak nauczyć dziecko czytać – jesteś w dobrym miejscu. Nie będę Cię przekonywać, że warto, bo to przecież jasne. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, jakie możemy przekazać naszym dzieciom. Nie tylko pozwala na zdobywanie wiedzy, ale także rozwija wiele aspektów osobowości i inteligencji. Dziecko, które czyta, ma bogatsze słownictwo, lepszą wyobraźnię, pamięć, koncentrację, kreatywność i logiczne myślenie. Czytanie także wpływa na emocje, samopoczucie i relacje dziecka z innymi ludźmi.

Jak nauczyć dziecko czytać?

Czy chciałbyś nauczyć swoje dziecko czytać w prosty i przyjemny sposób? Aby Twoje dziecko pokochało czytanie i czerpało z niego korzyści? Jeśli tak, to ten poradnik jest dla Ciebie. Dowiesz się, jak sprawdzić, czy Twoje dziecko jest gotowe do nauki czytania, jak wybrać odpowiednią metodę nauki czytania, w jaki sposób wspierać dziecko w nauce czytania i jak utrzymywać jego zainteresowanie i motywację. Zapraszam do lektury! 😊

Czy każde dziecko jest gotowe do nauki czytania?

Nauka czytania to nie tylko kwestia wieku, ale także indywidualnego rozwoju i tempa dziecka. Nie każde dziecko w tym samym wieku jest gotowe do nauki czytania i nie należy go do tego zmuszać ani porównywać z innymi. Nauka czytania powinna być dostosowana do możliwości i potrzeb dziecka, a nie do sztywnych norm i oczekiwań. W przeciwnym razie może to spowodować frustrację, niechęć i opór dziecka, a także utrudnić mu dalszą edukację.

Czynniki wpływające na gotowość do nauki czytania

Gotowość do nauki czytania zależy od wielu czynników, zarówno biologicznych, jak i psychologicznych. Niektóre z nich to:

 • Rozwój mózgu: Mózg dziecka rozwija się stopniowo i osiąga pełną dojrzałość dopiero w wieku dorosłym. Niektóre obszary mózgu odpowiedzialne za czytanie, takie jak obszar Broca (odpowiedzialny za produkcję mowy) i obszar Wernickego (odpowiedzialny za rozumienie mowy), są szczególnie aktywne w wieku 5-6 lat. Jednak inne obszary mózgu, takie jak ciało modzelowate (odpowiedzialne za koordynację ruchów oczu) i kora przedczołowa (odpowiedzialna za planowanie i kontrolę zachowania), rozwijają się dłużej i są niezbędne do płynnego i zrozumiałego czytania.
 • Rozwój myślenia abstrakcyjnego: Czytanie wymaga umiejętności myślenia abstrakcyjnego, czyli zdolności do operowania pojęciami, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dziecko musi nauczyć się, że litery są symbolami dźwięków, a wyrazy są symbolami znaczeń. Myślenie abstrakcyjne rozwija się stopniowo, zwykle dziecko zaczyna rozumieć symbole graficzne około 4 roku życia, a symbole słowne około 5-6 roku życia.
 • Rozwój analizy i syntezy informacji: Czytanie wymaga umiejętności analizy i syntezy informacji. Dziecko musi nauczyć się, że wyrazy składają się z liter, a zdania składają się z wyrazów. Dziecko musi też nauczyć się łączyć litery w sylaby, sylaby w wyrazy, a wyrazy w zdania. Umiejętność analizy i syntezy informacji rozwija się stopniowo wraz z wiekiem i doświadczeniem dziecka. Zwykle dziecko zaczyna rozpoznawać i nazywać litery około 4-5 roku życia, a głoski i sylaby około 5-6 roku życia.
 • Poziom zainteresowania czytaniem i motywacji: Czytanie wymaga również samego zainteresowania czytaniem i motywacji do nauki. Dziecko musi chcieć czytać i czerpać z tego satysfakcję. Zainteresowanie czytaniem i motywacja do nauki są kształtowane przez wiele czynników, takich jak: osobowość dziecka, temperament, preferencje, style uczenia się, doświadczenia z czytaniem, postawa rodziców i nauczycieli, atmosfera w domu i w szkole, dostępność i jakość materiałów do czytania.

Sposoby sprawdzania gotowości do nauki czytania

Aby sprawdzić, czy dziecko jest gotowe do nauki czytania, można użyć kilku sposobów, takich jak:

 • Obserwacja zachowań: Obserwacja zachowań dziecka może dać wiele wskazówek na temat jego gotowości do nauki czytania. Niektóre z zachowań, które świadczą o gotowości do nauki czytania, to: zainteresowanie książkami i literami, próby odczytywania obrazków i napisów, zadawanie pytań o znaczenie wyrazów i liter, rozpoznawanie i nazywanie liter i wyrazów, pisanie liter i wyrazów, próby tworzenia własnych opowieści.
 • Zadawanie pytań: Zadawanie pytań dziecku może pomóc w ocenie jego gotowości do nauki czytania. Niektóre z pytań, które można zadać dziecku, to: Czy lubisz czytać książki? Co lubisz w nich najbardziej? Czy znasz nazwy liter alfabetu? Czy potrafisz je napisać? Czy potrafisz powiedzieć, jakie dźwięki odpowiadają poszczególnym literom? Czy potrafisz podzielić wyrazy na sylaby? Czy potrafisz połączyć sylaby w wyrazy? Czy potrafisz przeczytać ten wyraz/zdanie? Co on znaczy?
 • Proste ćwiczenia: Proste ćwiczenia mogą pomóc w sprawdzeniu umiejętności dziecka niezbędnych do nauki czytania. Niektóre z ćwiczeń, które można zaproponować dziecku, to: pokazywanie i nazywanie liter alfabetu, dopasowywanie liter do dźwięków, układanie wyrazów z liter magnetycznych lub klocków, dzielenie wyrazów na sylaby klaskaniem lub tupaniem, łączenie sylab w wyrazy mówiąc je głośno, odczytywanie prostych wyrazów i zdań z obrazkami lub rymami, odpowiadanie na pytania o przeczytany tekst.

Jak wybrać odpowiednią metodę nauki czytania?

Nauka czytania to nie tylko kwestia gotowości, ale także sposobu. Nie ma jednej uniwersalnej metody, która pasowałaby do każdego dziecka. Każda ma swoje zalety i wady, a także wymaga różnego stopnia zaangażowania i wsparcia ze strony rodziców i nauczycieli. Wybór odpowiedniego sposobu nauki czytania powinien być uzależniony od wieku i umiejętności dziecka, a także jego preferencji i stylu uczenia się.

Składanie liter

Metody oparte na składaniu liter zakładają, że czytanie polega na odczytywaniu poszczególnych liter i łączeniu ich w dźwięki, a następnie w wyrazy. Dziecko uczy się najpierw nazw i kształtów liter alfabetu, a potem odpowiadających im dźwięków (głosek). Następnie dziecko uczy się łączyć litery w sylaby, a sylaby w wyrazy. Metody te kładą nacisk na naukę fonetyczną, czyli związek między literami a dźwiękami.

Nauka czytania metodą sylabową

Metoda sylabowa to jedna z najstarszych i najbardziej znanych metod opartych na składaniu liter. Metoda ta polega na dzieleniu wyrazów na sylaby i odczytywaniu ich po kolei. Dziecko uczy się rozpoznawać i nazywać litery alfabetu, a potem dzielić je na samogłoski i spółgłoski. Następnie dziecko uczy się tworzyć sylaby z samogłosek i spółgłosek według określonych zasad. Na przykład, sylaba może składać się z jednej samogłoski (a), dwóch samogłosek (au), jednej spółgłoski i jednej samogłoski (ba), dwóch spółgłosek i jednej samogłoski (bra) lub trzech spółgłosek i jednej samogłoski (str). Dziecko uczy się też rozróżniać sylaby otwarte (kończące się samogłoską) i zamknięte (kończące się spółgłoską). Na koniec dziecko uczy się łączyć sylaby w wyrazy, np. ba-ra-nek.

Zalety metody sylabowej to:

 • Jest łatwa do zapamiętania i stosowania przez dziecko.
 • Uczy dziecka logicznego myślenia i analizy wyrazów.
 • Pomaga dziecku poprawić wymowę i ortografię.

Wady metody sylabowej to:

 • Nie uwzględnia wszystkich nieregularności języka polskiego, np. głosek nosowych, miękkich lub dwuznaków.
 • Może być nudna i monotonna dla dziecka.
 • Może utrudniać dziecku rozumienie znaczenia wyrazów.

Składanie sylab

Metody oparte na składaniu sylab zakładają, że czytanie polega na odczytywaniu poszczególnych sylab i łączeniu ich w wyrazy. Dziecko uczy się najpierw rozpoznawać i nazywać sylaby, które są podstawowymi jednostkami dźwiękowymi języka polskiego. Następnie dziecko uczy się łączyć sylaby w wyrazy według określonych zasad. Metody te kładą nacisk na naukę sylabową, czyli związek między sylabami a wyrazami.

Metoda globalna

To jedna z najnowszych i najbardziej popularnych metod opartych na składaniu sylab. Polega na zapoznawaniu dziecka z całościowym obrazem wyrazu, a potem dzieleniu go na sylaby i litery. Dziecko uczy się rozpoznawać i nazywać wyrazy na podstawie ich kształtu, koloru, rymu lub kontekstu. Następnie dziecko uczy się dzielić wyrazy na sylaby i litery, a także łączyć je w nowe wyrazy. Na przykład, dziecko widzi wyraz “kot” i uczy się, że składa się on z trzech liter: k, o i t. Potem dziecko widzi wyraz “dom” i uczy się, że składa się on z trzech liter: d, o i m. Następnie dziecko może utworzyć nowy wyraz “kom” przez zamianę pierwszej litery.

Zalety metody globalnej to:

 • Jest ciekawa i atrakcyjna dla dziecka.
 • Uczy dziecko rozumienia znaczenia wyrazów i tekstu.
 • Pomaga dziecku rozwijać pamięć wzrokową i słuchową.

Wady metody globalnej to:

 • Nie uwzględnia wszystkich nieregularności języka polskiego, np. homonimów, synonimów lub antonimów.
 • Może być trudna do zapamiętania i stosowania przez dziecko.
 • Może utrudniać dziecku poprawną wymowę i ortografię.

Czytanie całymi wyrazami

Metody oparte na czytaniu całymi wyrazami zakładają, że czytanie polega na rozpoznawaniu i rozumieniu wyrazów jako całości, bez dzielenia ich na mniejsze elementy. Dziecko uczy się najpierw rozpoznawać i nazywać wyrazy, które są podstawowymi jednostkami znaczeniowymi języka polskiego. Następnie dziecko uczy się łączyć wyrazy w zdania i teksty według określonych zasad. Metody te kładą nacisk na naukę semantyczną, czyli związek między wyrazami a znaczeniami.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna

Jedna z najbardziej zaawansowanych metod opartych na czytaniu całymi wyrazami. Metoda ta polega na zapoznawaniu dziecka z całościowym obrazem tekstu, a potem analizowaniu jego poszczególnych elementów. Dziecko uczy się rozpoznawać i nazywać tekst na podstawie jego tematu, tytułu, ilustracji lub pierwszego zdania. Następnie dziecko uczy się analizować tekst pod względem jego struktury, treści, stylu i celu. Na przykład, dziecko widzi tekst o zwierzętach i uczy się, że jest to tekst informacyjny o różnych gatunkach zwierząt. Potem dziecko uczy się dzielić tekst na akapity, zdania, wyrazy i litery, a także łączyć je w nowe teksty. Na koniec dziecko uczy się oceniać tekst pod względem jego wiarygodności, trafności i użyteczności.

Zalety metody symultaniczno-sekwencyjnej to:

 • Jest kompleksowa i wszechstronna dla dziecka.
 • Uczy dziecka zarówno czytania płynnego, jak i zrozumiałego.
 • Pomaga dziecku rozwijać umiejętności krytycznego myślenia i twórczego pisania.

Wady metody symultaniczno-sekwencyjnej to:

 • Nie uwzględnia wszystkich nieregularności języka polskiego, np. wyjątków ortograficznych, gramatycznych lub leksykalnych.
 • Może być zbyt trudna i skomplikowana dla dziecka.
 • Może wymagać dużego zaangażowania i wsparcia ze strony rodziców i nauczycieli.

Metoda multisensoryczna

Jedna z najbardziej innowacyjnych metod opartych na czytaniu całymi wyrazami. Metoda ta polega na angażowaniu wszystkich zmysłów dziecka w procesie czytania. Dziecko uczy się rozpoznawać i nazywać wyrazy na podstawie ich różnych właściwości sensorycznych, takich jak: kształt, kolor, dźwięk, ruch, dotyk, smak lub zapach. Następnie dziecko uczy się łączyć wyrazy w zdania i teksty według określonych zasad. Na przykład, dziecko widzi wyraz “sok” i uczy się, że jest to napój o słodkim smaku i zapachu, który można wycisnąć z owoców. Potem dziecko widzi wyraz “pić” i uczy się, że jest to czynność polegająca na wprowadzaniu płynu do ust i gardła. Następnie dziecko może utworzyć zdanie “Ja lubię pić sok”.

Zalety metody multisensorycznej to:

 • Jest zabawna i interesująca dla dziecka.
 • Uczy dziecko różnorodności języka i świata.
 • Pomaga dziecku rozwijać pamięć i uwagę.

Wady metody multisensorycznej to:

 • Nie uwzględnia wszystkich nieregularności języka polskiego, np. homofonów, polisemii lub metafor.
 • Może być trudna do zastosowania w praktyce przez rodziców i nauczycieli.
 • Może prowadzić do nadmiernego skupiania się na formie a nie na treści tekstu.

Jak wspierać dziecko w nauce czytania?

Nauka czytania to nie tylko kwestia metody, ale także wsparcia. Rodzice i nauczyciele mają kluczową rolę w pomaganiu dziecku w nauce czytania i utrzymywaniu jego zainteresowania i motywacji. Wsparcie to powinno być dostosowane do indywidualnego tempa i stylu uczenia się dziecka, a także do jego potrzeb i preferencji. Wsparcie to powinno być także pozytywne, ciepłe i zachęcające. Oto kilka praktycznych porad, jak wspierać dziecko w nauce czytania:

Regularność i czas trwania zajęć

Nauka czytania wymaga regularności i systematyczności. Dziecko powinno mieć codzienną okazję do czytania lub słuchania tekstu czytanego przez inną osobę. Zajęcia z czytania powinny być krótkie i częste, aby nie męczyć dziecka i nie zniechęcać go. Powinny być także dostosowane do pory dnia i nastroju dziecka. Zwykle najlepszym czasem na zajęcia z czytania jest poranek lub wieczór, kiedy dziecko jest spokojne i skoncentrowane. Zajęcia te powinny trwać od 10 do 20 minut, w zależności od wieku i umiejętności dziecka.

Dobór odpowiedniego materiału do czytania

Nauka czytania wymaga odpowiedniego materiału do czytania. Materiał ten powinien być dostosowany do poziomu trudności i zainteresowań dziecka. Powinien być także różnorodny i atrakcyjny. Może obejmować książki, czasopisma, gazety, komiksy, broszury, ulotki, etykiety, plakaty, reklamy, instrukcje, przepisy, listy, zaproszenia, bilety, karty, gry, puzzle, mapy, kalendarze, menu, katalogi, słowniki, encyklopedie lub internet. Materiał ten powinien zawierać zarówno teksty literackie (np. opowiadania, bajki, wiersze), jak i teksty użytkowe (np. informacje, wiadomości, porady). Powinien także odpowiadać tematyce i celowi zajęć z czytania.

Zachęcanie do samodzielnego czytania

Nauka czytania wymaga zachęcania do samodzielnego czytania. Dziecko powinno mieć możliwość wyboru materiału do czytania według własnych upodobań i potrzeb. Swobodę decydowania o tempie i sposobie czytania. Powinno mieć także poczucie osiągnięcia i satysfakcji z czytania. Dziecko można zachęcać do samodzielnego czytania poprzez:

 • Utworzenie kącika do czytania w domu lub w szkole, gdzie dziecko ma dostęp do różnych materiałów do czytania i może się nimi swobodnie posługiwać.
 • Umożliwienie dziecku wypożyczania książek z biblioteki lub kupowania książek w księgarni lub na targu.
 • Ustalenie z dzieckiem celów i nagród związanych z czytaniem, np. ilości przeczytanych książek lub stron, zdobycia certyfikatu lub odznaki.
 • Pochwalenie dziecka za postępy i wysiłek w nauce czytania, np. poprzez pozytywne komentarze lub gesty.
 • Unikanie krytyki i nacisku na dziecko, np. poprzez porównywanie go z innymi lub wymuszanie czytania.

Wspólne czytanie

Nauka czytania wymaga wspólnego czytania – sytuacji, w której dziecko i dorosły czytają razem lub na zmianę tekst wybrany przez dziecko lub dorosłego. Ten rodzaj czytania ma wiele korzyści dla dziecka, takich jak:

 • Budowanie więzi i zaufania między dzieckiem a dorosłym.
 • Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka.
 • Zwiększanie zainteresowania i motywacji do czytania dziecka.
 • Poprawianie płynności i zrozumienia czytania dziecka.
 • Poszerzanie wiedzy i horyzontów dziecka.

Wspólne czytanie można realizować poprzez:

 • Głośne czytanie: Dorosły czyta głośno tekst dziecku, podkreślając intonacją i ekspresją znaczenie i emocje tekstu. Dorosły zachęca dziecko do słuchania uważnie i aktywnie, np. poprzez zadawanie pytań, komentowanie, wskazywanie, pokazywanie lub naśladowanie.
 • Dialogowe czytanie: Dorosły i dziecko rozmawiają o tekście, który czytają razem lub na zmianę. Dorosły zadaje dziecku pytania otwarte, które wymagają więcej niż jednego słowa odpowiedzi, np. Co się stanie dalej? Jak się czujesz? Co byś zrobił? Dorosły także odpowiada na pytania dziecka i zachęca je do wyrażania własnych opinii i uczuć.
 • Czytanie wspomagane: Dorosły pomaga dziecku w odczytywaniu trudnych wyrazów lub zdań, np. poprzez podpowiadanie, podkreślanie, tłumaczenie lub wyjaśnianie. Dorosły także chwali dziecko za poprawne odczytywanie i zachęca je do samodzielnego próbowania.

Tworzenie przyjaznego środowiska do czytania

Nauka czytania wymaga tworzenia przyjaznego środowiska do czytania. Przyjazne środowisko do czytania to takie, które sprzyja koncentracji, relaksowi i przyjemności z czytania. Przyjazne środowisko do czytania powinno być:

 • Ciche: Cisza pomaga skupić się na tekście i lepiej go zapamiętać. Cisza także pomaga uspokoić się i odprężyć. Ciszę można zapewnić poprzez wyłączenie telewizora, radia, komputera lub telefonu, zamknięcie drzwi lub okna lub użycie zatyczek do uszu.
 • Jasne: Jasność pomaga widzieć tekst i lepiej go odczytywać. Jasność także pomaga pobudzić się i być aktywnym. Jasność można zapewnić poprzez zapalenie światła, otwarcie okna lub rolet lub użycie lampki.
 • Wygodne: Wygoda pomaga czuć się dobrze i swobodnie podczas czytania. Wygoda także pomaga cieszyć się z czytania i chcieć czytać więcej. Można ją zapewnić poprzez wybranie odpowiedniego miejsca do czytania, np. fotela, kanapy, łóżka lub podłogi, oraz odpowiedniego akcesorium do czytania, np. poduszki, koca, maskotki lub kubka herbaty.

Rozmowa o przeczytanym tekście

Nauka czytania wymaga rozmowy o przeczytanym tekście. Rozmowa o przeczytanym tekście to sytuacja, w której dziecko i dorosły dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami i pytaniami na temat tekstu, który czytali razem lub osobno. Rozmowę o przeczytanym tekście można realizować poprzez:

 • Zadawanie pytań: Dorosły zadaje dziecku pytania dotyczące treści, formy lub celu tekstu, np. Kto jest głównym bohaterem? O czym jest ten tekst? Jakie są cechy tego tekstu? Po co został napisany ten tekst? Dorosły także odpowiada na pytania dziecka i pomaga mu znaleźć odpowiedzi w tekście lub w innych źródłach.
 • Wymienianie opinii: Dorosły i dziecko wymieniają się swoimi opiniami na temat tekstu, np. Co Ci się podobało? Co Ci się nie podobało? Co Cię zaskoczyło? Co byś zmienił? Dorosły także szanuje opinie dziecka i zachęca je do uzasadniania swoich poglądów.
 • Tworzenie związków: Dorosły i dziecko tworzą związki między tekstem a własnym doświadczeniem, wiedzą lub innymi tekstami, np. Czy coś takiego Ci się kiedyś zdarzyło? Czy coś takiego już wcześniej czytałeś? Czy coś takiego jest prawdziwe? Dorosły także pomaga dziecku dostrzegać podobieństwa i różnice między tekstem a innymi źródłami informacji.

Jak nauczyć dziecko czytać? – podsumowanie

W tym poradniku dowiedziałaś się, jak nauczyć dziecko czytać w prosty i przyjemny sposób. Poznałaś czynniki wpływające na gotowość dziecka do nauki czytania, różne metody nauki czytania, ich zalety i wady, oraz praktyczne porady, jak wspierać dziecko w nauce czytania. Mam nadzieję, że ten poradnik Ci się przyda a Twoje dziecko pokocha czytanie i będzie czerpać z niego wiele korzyści.

Polecane posty

Najlepsze seriale Netflix

Najlepsze seriale Netflix

zaburzenia integracji sensorycznej

Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej?

Ojciec moich dzieci nie pomaga mi w domu!

Ojciec moich dzieci nie pomaga mi w domu!

Najciekawsze gry dla 2 latków - TOP 10

Najciekawsze gry dla 2 latków – TOP 10

Park rozrywki Playmobil - Dziecięca Mapa Świata

Park rozrywki Playmobil – Dziecięca Mapa Świata

Mogą Cię zainteresować

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments